Журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці

 
 

Журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці
 

Журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці

    

 Усі проведені інструктажі з охорони праці необхідно документувати в журналах реєстрації інструктажів з охорони праці.
     
Таким чином, на підприємстві повинні бути такі журнали:

     
1) Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
     
Журнал заповнюється при проведенні вступного інструктажу знов прийнятих працівників. Тут обов'язково повинні стояти підписи особи яка проводила інструктаж і інструктували.

     
2) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
     
Даний журнал заповнюється при проведенні первинного, повторного і при необхідності цільового інструктажу працівників безпосередньо на робочому місці.
     
Вище перераховані журнали є у вільному продажу будь-якого спеціалізованого магазину або магазину канцтоварів. Але перш ніж вводити в дію журнали реєстрації необхідно:

    
Прономеровать кожен аркуш журналу;
    
Прошнурувати журнал;
    
З тильної частини журналу, в місці зв'язування шнура, поставити печатку підприємства із зазначенням кількості аркушів журналу, під підпис і дату.

 

 

Додаток 6
до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

 

Титульний аркуш журналу 

 

_________________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

_________________________________________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___" _______________ 20__ р.

Закінчено "___" _______________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

N з/п 

Дата про-
ве-
ден-
ня інс-
трук-
тажу 

Пріз-
вище, ініціали осо-
би, яку інст-
рук-
тують 

Про-
фесія, посада особи, яку інст-
рукту-
ють 

Вид інструк-
тажу (первин-
ний, повтор-
ний, позапла-
новий, цільо-
вий), назва та номер інструк-
ції 

Причина прове-
дення позапла-
нового або цільового інструк-
тажу 

Пріз-
вище, ініці-
али особи, яка інст-
рук-
тує та переві-
ряє знання 

Підписи 

Стажування (дублювання) на робочому місці 

Знання переві-
рив, 
допуск до роботи здійснив (підпис, дата) 

осо-
би, яку інст-
рук-
ту-
ють 

особи, яка інст-
струк-
тує 

кіль-
кість змін, з ___ до ___ (дати) 

стажу-
вання (дублю-
вання) прой-
шов (підпис праців-
ника) 

10 

11 

12 

 

 

Начальник юридичного відділу 

І. Калиновська

 


Оформлення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 

 Создан 17 окт 2012